Leijnse Stadstours
Joost Banckertplaats 166
3012HJ Rotterdam
email: info@leijnse-tours.com
Btw: NL134650645B02
Bank: ING BNL2A (xxx)
INGB NL89INGB0007178746

Leijnse Stadstours ( Leijnse Tours) staat ingeschreven in de Kvk te Rotterdam onder nummer: 60196114.

1. tours & activiteiten, toeristische diensten.

ALGEMENE VOORWAARDEN Leijnse Stadstours

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van- iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Leijnse Stadstours gevestigd te Rotterdam verder te noemen opdrachtnemer, te leveren diensten, activiteiten, producten van welke aard ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: natuurlijke – of rechtspersoon met wie Leijnse Stadstours een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Leijnse Stadstours een offerte uitbrengt.

Organisator c.q opdrachtnemer: Leijnse Stadstours, die de opdracht uitvoert.

Offerte : de vrijblijvende en niet vrijblijvende opgave van gespecificeerde werkzaamheden door Leijnse Stadstours en de (globale) begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW

waarbij de Organisator c.q Opdrachtnemer, zich jegens de Opdrachtgever, verbindt diensten te (doen) verrichten. Iedere overeenkomst die tussen Leijnse Stadstours en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Contractperiode: de in de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer getekende overeenkomst overeengekomen duur van de opdracht.

Programma c.q arrangement: alle tours, toeristische diensten, activiteiten, evenementen, tour-programma, tour/reisprogramma, welke door Leijnse Stadstours worden georganiseerd.

1.3

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4

De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door Leijnse Stadstours uitdrukkelijk van de hand gewezen. De door Leijnse Stadstours gehanteerde algemene voorwaarden prevaleren boven door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

1.5

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

2. OFFERTE

2.1

Aan de offerte c.q aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het programma waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2

Tenzij anders aangegeven, zijn alle Leijnse Stadstours offertes vrijblijvend.

2.3

Leijnse Stadstours is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2.4

Leijnse Stadstours behoudt zich het recht voor om een offerte in te trekken of aan te passen.

2.5

Een samengestelde prijsopgave verplicht Leijnse Stadstours niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.7

Leijnse Stadstours kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.8

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW

en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen leges, vergunning-, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.9

De wederpartij dient de informatie uit alle aanbieding- documenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik aanwenden.

3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1

Organisator Leijnse Stadstours bevestigt de aanmelding en/ of bevestiging voor een door Leijnse Stadstours georganiseerde activiteit cq programma middels een schriftelijke bevestiging/overeenkomst.

3.2

Door een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever via e mail of ondertekening van de overeenkomst verklaart contractnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

3.3

De opdrachtbevestiging, vermeldt tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en toepasselijke vergoedingen.

4 UITVOERING OVEREENKOMST

4.1

Organisator, de opdrachtnemer Leijnse Stadstours zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2

Organisator, Opdrachtnemer Leijnse Stadstours, behoudt zich het recht voor de aanvang van de overeenkomst op te schorten, totdat de voor akkoord verklaarde / ondertekende opdrachtbevestiging is ontvangen. De dag van ontvangst van de schriftelijke opdracht geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

4.3

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer Leijnse Stadstours aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Organisator, Opdrachtnemer Leijnse Stadstours worden verstrekt.

4.4

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer Leijnse Stadstours zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer Leijnse Stadstours het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen en het volledige factuurbedrag direct op te eisen van de Opdrachtgever.

4.5

Opdrachtnemer Leijnse Stadstours is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Opdrachtnemer Leijnse Stadstours is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6

De Opdrachtgever die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die namens de groep uit deze overeenkomst voortvloeien.

4.7

Indien de Opdrachtgever namens een onderneming de overeenkomst aangaat, dan verklaart deze persoon tekenbevoegd te zijn. Indien de Opdrachtgever niet tekenbevoegd blijkt te zijn dan is diegene hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

4.8

Indien opdrachtgever optreed namens of in opdracht van derden, is opdrachtgever gehouden deze Algemene Voorwaarden aan deze derden bekend te maken. Indien derden zich op de nietigheid van de Algemene Voorwaarden beroepen, wegens het ontbreken daarvan, is opdrachtgever geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitreiken van de Algemene Voorwaarden aan deze derden.

4.11

Opdrachtnemer Leijnse Stadstours informeert Opdrachtgever wanneer door welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

5 PRIJZEN

5.1

Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, indien niet anders is aangegeven.

5.2

De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het verstrekken van de opdracht voor Opdrachtnemer Leijnse Stadstours geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen,

kosten voor heffingen en belastingen die direct of indirect van Opdrachtnemer Leijnse Stadstours worden geheven c.q. door derden ten laste van Opdrachtnemer Leijnse Stadstours worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de opdracht wijzigen, heeft Opdrachtnemer Leijnse Stadstours het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.

6 WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

6.1

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijk uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer Leijnse Stadstours een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.5

Indien een totaalprijs, of een gedeelte van de totale kosten voor de organisatiekosten, is overeengekomen worden geen prijswijzigingen verleend indien er zich minder deelnemers dan verwacht aanmelden.

6.6

Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zal dit worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

6.7

Wijzigingen door de Opdrachtgever dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.

6.8

Leijnse Stadstours mag de overeenkomst/ bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden

7 ANNULERING 7.1
Indien de opdrachtgever het geboekte programma (tour/activiteit /service/evenement/act/artiest) wenst te annuleren is dat alleen per email of per aangetekende brief mogelijk. De annulering is alleen geldig wanneer Leijnse Stadstours een bevestiging van ontvangst van de annulering heeft gestuurd naar de opdrachtgever. Leijnse Stadstours zal de volgende kosten in rekening brengen:
*De annulering van een bevestigd programma ( service, tour ) is kosteloos tot 90 dagen voor aanvang van de betreffende boeking.
Bij annulering tot 60 dagen voor aanvang van het programma (service/tour) is opdrachtgever 50 % van het totaalbedrag van de betreffende boeking verschuldigd.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het programma is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van het programma is opdrachtgever 100 % van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
Bij No show: 100%, opdrachtgever is het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
7.2

In het geval van programma’s c.q activiteiten met ; vaarten-, auto-, busexcursies-, tram-, fiets-, step- en tickets, act/artiest, horeca geldt de volgende regel:

Opdrachtgever dient naast de in 7.1 genoemde annuleringskosten in alle gevallen de inmiddels bij annulering door Leijnse Stadstours gemaakte kosten (of kosten waartoe zij zich verplicht heeft) betrekking hebben op het programma c.q activiteit-, programma te vergoeden.

*Tickets zijn vaak niet te annuleren.

7.3

Leijnse Stadstours is in geval van annulering geen extra vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd, zoals schadeloosheid stelling voor gemaakte kosten buiten de kosten voor het programma van Leijnse Stadstours om, kosten gemaakt door opdrachtgever naar derden, of smartengeld.

7.4

Indien een boeking;  een service, tour, activiteit, programma, wordt geannuleerd door Leijnse Stadstours dan zal het totaalbedrag worden terugbetaald.

8 KLACHTEN

8.1. Klachten over geleverde diensten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk aan Leijnse Stadstours te worden gemeld.

8.2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal Leijnse Stadstours de klacht binnen 5 dagen in behandeling nemen.

8.3. Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

9 BETALING

9.1 Leijnse City Tours is aangesloten bij STO Garant. Hiermee voldoet Leijnse Stadstours

de wettelijke garantie. STO Garantie garandeert alle boekingen. Uw betalingen zijn veilig.

 Na ontvangst van ondertekende bevestiging gelden, tenzij  anders overeengekomen, (contractueel) de in dit artikel gestelde betalingsvoorwaarden.

9.2

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Leijnse Stadstours (Leijnse-Tours) gebruik van STO Garant op haar aanbod.

STO-garant is een garantiestelsel dat is goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Consumentenbescherming Markten (ACM).

Als klant / reiziger betaalt u het reserveringsbedrag niet aan Leijnse Stadstours, maar naar de escrow-rekening of de ‘Stichting Derdengelden Certo Escrow’, een betalingsdienstaanbieder geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Autoriteit voor de financiële markten (AFM). Certo Escrow  verwerkt alle betalingen voor STO garantie.

STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van Leijnse Stadstours ervoor zorgen, dat u uw geld terug krijgt.

9.3
De betalingsprocedure

  1. Als klant / reiziger betaalt u het bedrag niet aan Leijnse Stadstours, maar betaalt u het aan de Stichting “Derdengelden Certo Escrow”. Certo Escrow.

  2. U ontvangt een factuur met de benodigde informatie over het doen van de betaling voor uw boeken bij Leijnse Stadstours.

  3. U ontvangt een e-mail met een transactie-uitnodiging van info@certo-escrow.com

9.4

Voor alle boekingen moet het volledige bedrag vooraf worden betaald (dat wil zeggen voordat de service wordt verleend) aan Derdengelden Certo Escrow Foundation.

9.5

Uw geldsom wordt automatisch vrijgegeven aan Leijnse Stadstours 1 dag na het afronden van uw geboekte programma.

9.6

De annuleringsvoorwaarden van Leijnse Stadstours zijn van toepassing op

boekingen die zijn opgenomen in deze garantieregeling of STO Garant.

10  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

10.1

Leijnse Stadstours voert de overeengekomen opdracht uit naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht.

10.2

Leijnse Stadstours neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

10.3  Volmachten

Enkel en alleen Organisator Leijnse Stadstours – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Leijnse Stadstours – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.

10.4

Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn. Bij bevestiging van een activiteit bij Leijnse Stadstours wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

10.5

Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

10.6

Opdrachtgever verklaart alle relevante medische en/ of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Leijnse Stadstours te hebben gemeld.

10.7

Opdrachtgever verklaart de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

10.8   Aansprakelijkheid Schade

De Opdrachtgever vrijwaart Leijnse Stadstours voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leijnse Stadstours toerekenbaar is. Indien Leijnse Stadstours door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Leijnse Stadstours zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leijnse Stadstours , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leijnse Stadstours en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Indien en voor zover Opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Leijnse Stadstours te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

10.09

Voor het geval Leijnse Stadstours gehouden is tot enige schadevergoeding op grond van enige tekortkoming, is deze schadevergoeding beperkt tot een factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Leijnse Stadstours gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

10.10 Aansprakelijkheid en overmacht

Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting, die de opdrachtgever / deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Leijnse Stadstours gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Leijnse Stadstours is toe te rekenen,

omdat:

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever / deelnemer; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Leijnse Stadstours of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen;

of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.

10.11 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leijnse Stadstours geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leijnse Stadstours niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, verkeers stoornissen, maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, oorlog, terroristische aanval, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, epidemieën en andere onvoorziene omstandigheden, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken opdrachtnemer.

10.12

Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Leijnse Stadstours voor al geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Leijnse Stadstours.

10.13

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Leijnse Stadstours opgeschort.

10.14

Indien Leijnse Stadstours bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur –zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Schade aan apparatuur, schade, diefstal. verlies

10.15 Schade aan apparatuur,

Indien er apparaten tijdens een tour, programma,activiteit met schade retour worden ingeleverd, een apparaat gestolen wordt of men een apparaat gedurende een activiteit verliest, dan worden de kosten op de gebruiker verhaald of opdrachtgever.

10.16

Kosten voortkomend uit de schade en/ of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

10.17

Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Leijnse Stadstours en de eigenaren van de locatie en/ of derden, leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

10.18

Deelname aan alle programma’s, het gehele aanbod aan tours en activiteiten, georganiseerd door Opdrachtnemer Leijnse Stadstours geschiedt geheel op risico van de deelnemer.

10.19

Opdrachtnemer Leijnse Stadstours is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.20 Verlies, diefstal

Opdrachtnemer Leijnse Stadstours is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.

11 VERPLICHTINGEN DEELNEMERS

11.1

Indien wederpartij,opdrachtgever, deelnemers meer dan een half uur te laat voor de activiteiten verschijnen, wordt de overeengekomen tijdsplanning van de service c.q programma niet automatisch verlengd of uitgevoerd . Indien Opdrachtgever de tijdsduur van het programma wenst te verlengen, kunnen daarvoor extra kosten in rekening gebracht.

11.2

De deelnemers van de groep die een activiteit met Opdrachtnemer Leijnse Stadstours zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Leijnse Stadstours als door Leijnse Stadstours ingehuurde derden/leveranciers) op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

12. AUTEURSRECHT, INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1

Leijnse Stadstours behoudt de rechten en autorisaties die haar toekomen op basis van de auteursrechtwetgeving. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van de programma’s, opdrachten, ideeën en activiteiten bedacht of opgesteld door Leijnse Stadstours behoren alleen toe aan Leijnse Stadstours zonder verdere toestemming.

12.2

Zonder voorafgaande toestemming van Leijnse Stadstours is het niet toegestaan door Leijnse Stadstours gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.

13 TOEPASSELIJK RECHT

13.1

Leijnse Stadstours is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij Partijen anders overeenkomen.

13.2

Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Opdrachtgever/Partij aldaar woonplaats heeft. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de werkzaamheden, offertes of overeenkomsten, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Koppelingen naar andere websites:

Hoewel deze website mogelijk linkt naar andere websites zijn we niet direct of indirect verbonden voor goedkeuring, samenwerking, sponsoring, aanbevelingen of connecties met deze website, tenzij dit specifiek vermeld is.

U moet de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link vanaf deze website goed doornemen. Uw link naar andere off-site pagina’s of andere websites zijn op eigen risico.